fbpx

Blog

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku CZERWONĄ STREFĄ

W związku z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.10 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzamy zmiany w trybie nauczania w celu dostosowania się do zaleceń w niej zawartych:

 • Nie zawieszamy zajęć stacjonarnych, będą one kontynuowane w systemie hybrydowym (transmisja ZOOM dla osób nieobecnych)
 • W związku z zapisem w ust.1 pkt 1 „…maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5…”
  Redukujemy liczbę osób obecnych fizycznie na zajęciach do maksymalnej ilości wynoszącej 4 uczniów + lektor prowadzący, wprowadzając jednocześnie system rotacji obecności (nieobecni uczestniczą w zajęciach poprzez platformę zoom). O rotacjach poinformujemy poprzez dziennik elektroniczny (sms/e-mail)
 • Osoby nie biorące udziału w lekcjach nie mogą przebywać w salach lekcyjnych oraz proszone są w miarę możliwości o nieprzebywanie w budynku szkoły
 • Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni wspólnej oraz dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających placówkę
 • Uczniowie używają wyłącznie własnych przyborów
 • Stosujemy się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i dystansu
 • Osoby chore oraz mające oznaki przeziębienia proszone są o pozostanie w domach
 • Planowane nieobecności prosimy zgłaszać telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny w celu udostępnienia transmisji z zajęć
 • W przypadku chęci przeniesienia kursu wyłącznie na formę on-line prosimy o kontakt telefoniczny
 • Przypominamy również, że zgodnie z zapisem w rozporządzeniu:
  § 26 ust. 2b „Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

Z poważaniem,

Zarząd Sówka Edukacja dla Biznesu Sp. z o.o.